Általános szerződési feltételek

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Béres Szőlőbirtok és Pincészet Korlátolt Felelősségű Társaság 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Béres Szőlőbirtok és Pincészet Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által a berestokaj.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik.

A Webshopban található termékek megvásárlásának menete és a Weboldal használata kizárólag jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően és alapján történhet. 

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (1) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni. Ennek megfelelően csak tizennyolc éven felüli személy jogosult a webáruházban található alkohol tartalmú termék(ek)et megrendelni és átvenni.

 

I.    A SZOLGÁLTATÓ 

 

Béres Szőlőbirtok és Pincészet Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely és postacím: 3932 Erdőbénye, 085/18. hrsz.
fióktelep: 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.; 
cégjegyzék szám: 05-09-009868 Vezetve a Miskolci Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
adószám: 12906697-2-05
közösségi adószám: HU12906697
Telefonszám: +36 47 536 000
E-mail cím: [email protected]

A kereskedelmi tevékenység gyakorlását az Erdőbényei Polgármesteri Hivatal a 35/K/2014 nyilvántartási számon tartja nyilván.

 

II.    TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

 

InteliArt Online Marketing Kft. (székhely: 2440 Százhalombatta, Csalogány utca 19.; telefon: +36 20 77 25 707; e-mail: [email protected])

 

III.    RÖVIDÍTÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

 

Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Pp.: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Ektv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Kertv.: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Grtv.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Info tv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Szjt.: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Fvr.: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

Ker.kr.: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

NFGM-SZMM rendelet: A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

IV.    FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

Béres Webshop: A berestokaj.hu weboldalon üzemeltetett elektronikus áruház.

Weboldal: A berestokaj.hu weboldal.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: Olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Vásárló: A Szolgáltató által a Béres Webshopban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő, így a Termék megvásárlására megrendelést leadó nagykorú természetes személy, valamint gazdálkodó szervezet.

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Felek: Szolgáltató és Vásárló együttesen.

Termék: A Szolgáltató által a Béres Websehopon értékesített bármely és valamennyi, a Szolgáltató által gyártott szeszes és nem szeszes ital. 

Termékismertetés: A Szolgáltató által az Ügyfél részére a Termék megvásárlásával egyidejűleg nyújtott írásbeli tájékoztatás, amely tartalmazza a Termék jellemző tulajdonságait, annak biztonságos használatát, célját, rendeltetését.

Jognyilatkozat: Joghatás kiváltására irányuló akartnyilatkozat.

Ajánlat: Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékot egyértelműen kifejező és lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat.

Ajánlati kötöttség: Nyilatkozatához kötve van a Vásárló, amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz.

Ajánlat elfogadása: Az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat.

Adásvételi Szerződés: A Vásárló és a Szolgáltató által a Termék megvásárlása során kötött adásvételi szerződés, amely alapján a Vásárló köteles a Termék vételárának a Szolgáltató részére történő megfizetésére és átvételére, a Szolgáltató pedig köteles a Termék tulajdonjogának átruházására.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: A Fogyasztó és a Szolgáltató által a Béres Webshopon keresztül kötött adásvételi szerződés.

Fogyasztói jogvita: A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti Fogyasztói szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Távollévők között kötött szerződés: Olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, azaz a Rollair Webáruházon keresztül, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz. 

Kellékszavatosság: A Ptk. Hatodik Könyve XXIV. Fejezet 2. Alfejezete szerint szabályozott jogok és kötelezettégek összessége olyan szerződés hibás teljesítése esetén, amely alapján a felek kölcsönös szolgáltatással tartoznak egymásnak.

Termékszavatosság: A Ptk. Hatodik Könyve XXIV. Fejezet 3. Alfejezete szerinti jogok és kötelezettségek összessége, amely alapján a Szolgáltató által a Fogyasztónak eladott Termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki.

Gyártó: A Termék előállítója és forgalmazója.

Forgalmazó: Az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

Elállás: A szerződés megszüntetésére irányuló, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozat, amely alapján a jelen ÁSZF 13. fejezetében meghatározottak szerint Szolgáltató köteles a Vásárló részére a teljes vételárat visszatéríteni, Vásárló pedig köteles a Szolgáltató részére a Terméket visszaszolgáltatni.

Panasz: Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá, különös tekintettel a Vásárlónak a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásaira.

 

V.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A Szolgáltató elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása körében az Ektv. rendelkezéseinek megfelelően a Béres Webshopon keresztül a Vásárlók részére értékesíti a Terméket. A Béres Webshopon történő vásárlás során a Szolgáltató és a Vásárló között a jelen ÁSZF 6.fejezetében részletezettek szerint adásvételi szerződés jön létre.

2. A Béres Webshopon történő vásárláshoz a Vásárlónak regisztrálnia nem kell, viszont a regisztráció megkönnyíti a későbbi megrendeléseket.

3. A Béres Webshopon keresztül kizárólag cselekvőképes természetes személy adhat le megrendelést és tehet ezáltal vételi ajánlatot. A megrendelés leadásával Vásárló elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

4. Vásárló vállalja, hogy a Termék megrendelésével jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://berestokaj.hu/adatkezelesi-tajekoztato.
 
5. Jelen ÁSZF rendelkezéseit kizárólag Szolgáltató jogosult módosítani. Szolgáltató a változó piaci, informatikai, valamint a jogszabályi környezetre tekintettel jogosult a Weboldalt, a Termék vételárát, így jelen ÁSZF rendelkezéseit is bizonyos időközönként egyoldalúan módosítani. A Termék vételárának megváltoztatása a már megrendelt Termék vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Szolgáltató nem köteles pénz visszatérítésére.

6. Szolgáltató által módosított ÁSZF esetén a már megrendelt Termékekre a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

VI.    VÁSÁRLÁS MENETE, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

1. A Béres Webshopban történő vásárlás a Vásárló által történő, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

2. A Weboldalon a „Vinotéka” fülre kattintva tudja a Vásárló megtekinteni a Webshopból megvásárolható Termékeket.

3. A termék kiválasztása a „Kosárba” gombra kattintva történik, ahol a Vásárló tudja módosítani azt, hogy az adott Termékből milyen mennyiséget kíván megrendelni.

4. Ezt követően a Vásárló folytathatja a vásárlást és böngészést, vagy a jobb felső sarokban a táska ikonra kattintva megtekintheti a Kosár tartalmát és a kiválasztott Termékeket, azok árát és pontosíthatja a kívánt mennyiséget. Itt van lehetőség a Kosár, vagy egyes tételek törlésére is.

5. A vásárlás folytatása esetén az egyes Termékek Kosárba rakásával a vásárlás végösszege automatikusan frissül. 

6. Az egyes tételek törlésére - a kuka ikonra kattintva - a megrendelés elküldéséig lehetőség van.

7. Ha a Kosár tartalma mindenben megfelel a Vásárló szándékának, és már nem szeretne további Termékeket a Kosárba helyezni, akkor a Kosár tartalmának megtekintését követően a jobb alsó sarokban található „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva megkezdheti a megrendelés véglegesítésének folyamatát. 

8. A megrendelés oldalán lehetőség van bejelentkezni a meglévő felhasználói fiókba, vagy regisztrálni, de a regisztráció/meglévő fiók nem feltétele a vásárlásnak. Az űrlap kitöltésével a vásárló köteles megadni a kapcsolattartási adatait (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím), számlázási adatait (számlázási név, cég esetén adószám, cím), házhozszállítás választása esetén szállítási adatait (átvevő neve, cím), és amennyiben van ilyen, a kedvezményt biztosító kupon kódját, valamint a „Megjegyzés” rovatban további üzenetet küldhet. Regisztrált vásárlók esetében az adatok előre ki vannak töltve a korábban megadottak szerint, de a Vásárló módosíthatja azokat.

9. Vásárló a számlázási és szállítási adatait a valóságnak megfelelően, pontosan és hiánytalanul köteles megadni.

10. Amennyiben a Vásárló valamennyi szükséges adatot megadott, akkor ki tudja választani a szállítási módot, amely lehet személyes átvétel, vagy házhozszállítás.

11. A szállítási mód kiválasztása után a Vásárló  kiválaszthatja azt, hogy a vételárat milyen fizetési módon tudja kiegyenlíteni. Fizetésre sor kerülhet online bankkártyás fizetéssel, továbbá közvetlenül Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalás útján.

12. Miután a Vásárló választott a szállítási és fizetési módok közül, kérjük tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et áttekintette és elfogadja, tehát magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta és megértette.

13. A vásárlást a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja befejezni a Vásárló. 

14. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása ajánlatnak, a megrendelést leadó Vásárló pedig ajánlattevőnek minősül. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelés leadása a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

15. Vásárló tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra, hogy a megrendelés leadása a Szolgáltató részére rögtön hozzáférhetővé válik – a megrendelés leadásától számított 48 órán keresztül ajánlatához kötve van (ajánlati kötöttség).

16. A megrendelés leadását követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles e-mailben visszaigazolni a megrendelés elfogadását, amely visszaigazolással a szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között létrejön.

17. Amennyiben a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazoló e-mail a megrendelés leadásától számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül a fizetési kötelezettsége alól és ajánlati kötöttsége megszűnik, a vásárlás nem jön létre. 18. Szolgáltató nem felel a visszaigazolás elmaradásáért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg, vagy az e-mail címéhez tartozó tárhely megtelt, így nem tud üzenetet fogadni. 

19. Szolgáltató által a leadott megrendelésre küldött, visszaigazoló e-mail az alábbiakat tartalmazza:
-    a Vásárló által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
-    a rendelés azonosítóját,
-    a rendelés dátumát,
-    a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát,
-    szállítási információkat,
-    és a fizetendő végösszeget.

20. Amennyiben a Vásárló a megrendelés leadását követően a megrendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett adatok körében hibát észlel, vagy tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, illetőleg nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, azt Vásárló haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató részére.
 
21. Abban az esetben, ha a Vásárló a fizetési módok közül a banki átutalást választja, az átutaláshoz szükséges adatokat a Szolgáltató a megrendelés leadását követően a Vásárló által megadott e-mail címre elektronikusan küldi el a Vásárló részére, illetve az átutaláshoz szükséges adatokat feltünteti a sikeres megrendelés visszaigazoló oldalon/ képernyőn is.  

22. Szolgáltató a sikeres vásárlásról papír alapú számlát állít ki, amelyet a kézbesített termékekkel együtt ad át Vásárlónak.

23. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

VII.    ADATBEVITELI HIBÁK KIJAVÍTÁSA

 

1. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van a megadott adatok, termékek törlésével, vagy módosításával. 

2. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

3. A Béres Webshopban lehetőség van regisztrációra, mely regisztrációkor megadott adatokat és jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Profilom” menüpont/ ikon alatt.

4. Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az [email protected] e-mail címen.

 

VIII.    VÉTELÁR

 

1. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely már tartalmazza a fizetendő adó összegét is, a Termék mellett feltüntetett összegen túlmenően adó vagy más költség – a szállítási költség kivételével – nem kerül felszámításra. A Termékek vételára azonban nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költséget is tartalmazó végső vételárat a Kosárban a megrendelés leadása előtt minden Szolgáltató minden esetben feltünteti. A kiszállítás költségéről szóló előzetes tájékoztató a jelen ÁSZF XI.11.2.3. pontjában található. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2. A kuponkód felhasználásával a Vásárló kedvezményt vehet igénybe a kuponkód leírásában foglaltaknak megfelelően.

8. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Termékekre nem vonatkozik.

 

IX.     HIBÁS ÁR FELTÜNTETÉSE

 

1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentős mértékben eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás áron történő megrendelés teljesítésére és nem köteles a hibás áron megrendelt Termék szállítására.

2. Hibás áron feltüntetett megrendelés leadása esetén Szolgáltató felajánlja Vásárló részére a helyes áron történő megvásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében Vásárló nyilatkozhat úgy, hogy a helyes áron meg kívánja vásárolni a Terméket vagy elállhat vásárlási szándékától.

3. Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF IX.2. pontja szerinti felajánlásától számított 14 napon belül Vásárló nem nyilatkozik, úgy a hibás áron leadott megrendelés automatikusan törlésre kerül, és az adásvételi szerződés a Felek között nem jön létre.

 

X.    A TERMÉK

 

1. A vásárolt Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk honlapon található információs oldaláról lehet részletesen megismerni. 

2. Amennyiben további kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, úgy kérjük, azt írja meg nekünk az [email protected] e-mail címre.

 

XI.    SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

11.1. A fizetés

 

1. Az alábbi fizetési módok közül lehet választani:
-    Átutalás; 
-    Bankkártyával történő fizetés.

2. Befizetéshez szükséges adatok banki átutalás választása esetén:
Számlavezető Bank: Unicredit Bank Budapest
Számlatulajdonos: Béres Szőlőbirtok és Pincészet Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlaszám: 1091 8001 0000 0069 1872 0005

3. Banki átutalásnál minden esetben a Vásárló köteles a nevét és a megrendelés számát, vagy a Vásárló e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatba (hiszen a megrendelő neve és a folyószámla tulajdonos neve nem minden esetben megegyező) a küldemény feladásának megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.

4. A banki átutalás költségeit minden esetben a Vásárló viseli.

5. Online bankkártyás fizetés esetén automatikusan átirányítjuk az OTP SimplePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft.; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; simplepay.hu/vasarloknak/) oldalára. A továbbított adatok köre: e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

5. A fizetési határidő kártyás fizetés esetén a megrendelés időpontja. Amennyiben Vásárló a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy a Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől.

 

11.2. A szállítási mód és szállítási költség

 

1. A Termék átvételére lehetőség van személyes átvétel és kiszállítás útján is. Az átvétel módjáról a megrendelés leadása előtt tud dönteni a Vásárló.

2. A szállítási költség pontos összegéről a megrendelő űrlapon a szállítási mód kiválasztása során van lehetőség tájékozódni.

3. A megrendelt termékek szállítási költsége egységesen: bruttó 2500,- Ft. 

4. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja.

5. Vásárlás esetén tehát a Termékek árán felül a következő költségek terhelhetik a Vásárlót:
- házhozszállítás választása esetén a szállítási költség; 
- átutalás választása esetén az átutalási költség.

 

11.3. A kiszállítás

 

1. A kézbesítést a BELLIS Egészségtár Kft. (székhely:1151 Budapest, Károlyi Sándor út 121.) végzi, de a Szolgáltató mást is jogosult megbízni. 

2. A kiszállításra minden esetben kizárólag a Vételár maradéktalan kiegyenlítését követően kerül sor. 

3. Átutalás esetén a Termék díjának bankszámlára érkezése után, a megrendelés összeállításra és átadásra kerül a futárszolgálat felé.  

4. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (1) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni. Ennek megfelelően csak tizennyolc éven felüli személy jogosult a Termék(ek)et megrendelni és az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a megrendelést átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, vagy a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el tizennyolc éves, a futár a Termék(ek) átadását megtagadja.

5. A csomagolás a mennyiségtől és mérettől függő karton doboz. 

6. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót azonnal, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Amennyiben ez csak a Termékek egy részét érinti, úgy Vevő döntése szerint a rendelkezésre álló termékek megrendelését Szolgáltató törli, vagy a rendelkezésre álló Termékeket kézbesíti.

7. A Termékekhez minden esetben papír alapú számlát mellékelünk. Amennyiben nem találná számláját, kérjük, azonnal jelezze felénk.

8. A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a Termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, valamint sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Az ilyen eseteket Vásárló köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé az [email protected] e-mail címen a sérült Termékről/csomagról készült fényképek mellékelésével együtt.

9. Szolgáltató kizárólag Magyarország területére vállal kézbesítést!  

 

11.4. A kiszállítási idő

 

1. A Termék díjának bankszámlára érkezése utáni munkanapon a megrendelés összeállításra és átadásra kerül a futárszolgálat részére.

3. A szállítás a megrendelés napjától számított átlagosan 8 munkanapon belül történik, munkanapokon 8-18 óra között. Az átvételre Vásárló, illetve a Vásárló által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb, 18 évet betöltött személy jogosult. A kiszállítás várható időpontjáról Szolgáltató a leadott megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatja a Vásárlót.

 

XII.    KELLÉK ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG 

 

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének és a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet felhasználásával)

12.1. Kellékszavatosság

1.    Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

2.    Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől elállhat és kérheti a vételár visszatérítését.

Ha a Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Vásárló jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Vásárló adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vásárló az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vásárlótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

-    a Vásárlónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és
-    a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

3.    Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

12.2. Termékszavatosság

 

1.    Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén fogyasztóként Ön - választása szerint - az a.) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.    Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3.    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.    Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5.    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

6.    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
-    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
-    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

12.3. Az igényérvényesítés módja:

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 

XIII.     ELÁLLÁSI JOG

 

(1. és 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez; Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával)

1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben Ön fogyasztóként vásárolt. 

2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy) az árut átveszi. Több áru szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy) az utolsó árut átveszi.

3. Ön az elállási jogát a sikeres megrendelés (szerződéskötés) és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

5. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:

Béres Szőlőbirtok és Pincészet Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely és postacím: 3932 Erdőbénye, 085/18. hrsz.
E-mail cím: [email protected]

6. Elállási szándékát jelezheti az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján, vagy ebből a célból használhatja a lentebbi elállási nyilatkozat-mintát is.

 

7. Az elállás joghatásai

 

7.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.).

7.2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.3. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.4. Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

 

8. Az áru visszaküldése

 

8.1. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A visszaküldés során a szállításra alkalmas csomagolásáról a Vásárló köteles gondoskodni. A nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért a Vásárlót terheli felelősség. A visszáruhoz kérjük mellékelni az eredeti számlát. Utánvéttel terhelt küldeményeket a Szolgáltató nem köteles átvenni.


Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

8.2. Önt nem illeti meg az elállás joga amennyiben a terméket már felbontotta, vagy amennyiben a termék megjelenését az Ön kérésének megfelelően alakították ki (pld.: gravírozás, címkézés, egyedi forma)! Ugyanakkor ilyen esetben is élhet a 15. pontban foglalt jogaival.

 

XIV.    FELELŐSSÉG

 

1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A Weboldalon található információk nem minősülnek ajánlatnak.

2. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős a rendelés során megadott adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a számlázási és szállítási adatok helyességéért, pontosságáért. 

3. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató jogosult a Vásárló pontatlan, hibás adatbeviteléből eredő kárát Vásárlóval szemben érvényesíteni.

4. Szolgáltató nem felelős a Vásárló által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért, igényért.

5. Amennyiben Vásárló szándékosan hibás, pontatlan vagy valótlan adatokat ad meg, vagy ilyen nyilatkozatot tesz, Szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és valamennyi igényét Vásárlóval szemben érvényesíteni.

6. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

7. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

 

XV.    BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

 

1. Fogyasztóként Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó, vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül is megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Béltető Testülethez. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, ilyen hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az általa a kérelemben megjelölt békéltető testület is eljárhat. 

3. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

4. Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben és a békéltető testületek honlapján, valamint a következő honlapon olvashat:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376.
Telefonszáma: (46) 501-090
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: [email protected]

 

XVI.     PANASZÜGYINTÉZÉS

 

1. A Szolgáltató a panaszkezelés során a Panaszkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, mely az alábbi oldalon található meg: https://berestokaj.hu/panaszkezelesi-tajekoztato.

 

XVII.    ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

 

1. A panaszával kapcsolatos egyeztetésre (vitarendezésre) az Európai Bizottság által működtetett vitarendezési platformon is lehetőség van.  A platform célja, hogy ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a Szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

2. Az OVR-platform értesíti a Szolgáltatót az Ön kérelméről. Az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik. A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a Szolgáltató is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

3. A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a kereskedő is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

4. A kereskedő listát is készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását a megoldás közvetlen keresése helyett javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy megállapodjanak a vitarendezési testületben, különben a platformon lezárásra kerül az ügy.

5. Ha a kereskedő az Ön kérelmét azonnal elutasítja, az egyik fél kilép a folyamatból vagy 90 nap után sincs eredmény, Ön a következő lehetőségek közül választhat:

6. Megpróbálhat vitarendezési testület bevonásával megoldást találni. Ebben az esetben Önnek további 30 napja van, hogy megállapodjon a kereskedővel abban, melyik engedélyezett vitarendezési testülethez forduljanak, vagy megpróbálhat egy másik vitarendezési megoldást.

7. A platform használatáról bővebb tájékoztatás, valamint a platform maga az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

XVIII.    EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

1. Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: 

A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes hatósághoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Bővebb információt a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

3. A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

4. Az Európai Fogyasztói Központ  határon átnyúló fogyasztói jogvitája megoldásában segít.

 

XIX.    SZERZŐI JOGVÉDELEM

 

1. A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: könyv, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl.: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után.

2. Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] e-mail címen.

 

XX.    ADATVÉDELEM

 

1. A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, mely a Weboldalon megtalálható.

 

XXI.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1. A jelen ÁSZF 2022. november 25. napján lép hatályba.

2. Az oldalak használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget kizár.

Utoljára frissítve: 2022. november 25.